Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 12-09-2016

HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Tord Pedersens gt. 95, Drammen.

Sist vedtatt på sameiermøte den 17.03.2015.

 

§1 Alminnelige bestemmelser

Styret har i henhold til vedtektene for Boligsameiet Tord Pedersens gate 95 utarbeidet følgende ordensregler for hus og hertil hørende utvendige anlegg.

Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle fremleietakere.
 

§2

Bruk eller disponering av leilighet og eiendom forøvrig skal utøves i samsvar med sameiets vedtekter og husordensregler under rimelig hensyn til andre sameiere eller naboer.
Hvis leiligheter stilles til disposisjon for andre, skal disse gjøres oppmerksom på de gjeldende vedtekter og husordensregler. Enhver sameier er ansvarlig for de personer vedkommende slipper inn i bygget.
 

§3 Innvendige anlegg. Fellesrom

Fellesrommet brukes bare til papir og søppelrom.
Sykler, ski, barnevogner, kjelker o.l. skal oppbevares i sameiernes egne boder.
Lett brennbare og eksplosive materialer må ikke oppbevares i boligblokken.
 

§4

Foran nevnte fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt  styrebehandling. Større endringer skal fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.

Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede, samt bruksnyttige fordeler.

På brannbalkonger, ganger, trapper o.l. skal ikke hensettes møbler eller gjenstander som strider mot branninspeksjonens regler. Fellesgangen skal heller ikke benyttes som garderobe for klær, skotøy, barnevogner eller leketøy.

Sameiere som deler felles gang og brannbalkong, bør seg imellom bli enige om eventuell utsmykking av disse.

 

§5 Vaskeriet

Vaskerommene i oppgangene A og B har separate oppslag m.h.t. bruk etc.
Maskinene benyttes som oppslagene angir. Sameierne rengjør selv gulv og alt utstyr etter bruk. Det er spesielt viktig at filtrene i tørketrommelen renses etter hver bruk, da det er fare for et trommelen kan ødelegges hvis filtrene blir tette.

a) Vaskeliste hverdager kl. 08.00 - 21.00
b) Lørdager kl. 08.00 - 18.00
Ingen vask på søn-og helligdager.
Alle som ønsker å benytte maskinene må skrive seg på vasketavlen, og ikke lengre pr. gang enn 2 perioder. Såfremt maskiner og annet utstyr er ledig, er det adgang til bruk for andre i den utstrekning bruken ikke er til hinder for de som har tegnet seg på vasketavlen. Før maskiner tas i bruk bør man forhøre seg hos vedkommende som ifølge tavlen disponerer vaskeriet.
 

§6

Ifølge boligsameiets vedtekter kan eiendommen kun brukes til beboelse, Det henstilles til sameierne å vise hensyn ved virksomhet som medfører støy eller sjenanse.

Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden kl. 08.00 – 20.00 på mandag til torsdag, fredag fra kl. 08.00 til kl. 19.00 og lørdager kl. 09.00 – 15.00.
Ingen støy eller sjenanse på søn- og helligdager.

Nødvendig arbeid utenfor disse tider kan bare skje etter tillatelse fra styret.
Sameier er ansvarlig for opprydding i fellesarealer, også etter engasjerte håndverkere.
 

§7

Private vaske- og oppvaskmaskiner innen leilighetene som kjøpes etter innflytting må monteres forskriftsmessig såvel håndverksmessig som teknisk.

A. Vaskemaskiner.

a)  Avløp skal kun tilkobles som brutt utløp - enten til avsatt trakt, vaskerom eller lignende.

b)  Vanntilførsel skal kun tilkobles kaldtvannsledning med armert gummislange.

 

B. Oppvaskmaskiner.

a)  Avløp skal og må ha tilkobling til vannlås og som regel via armert gummislange.

b)  Vanntilførsel med armert gummislange på kaldtvannsledning. Forøvrig som pkt. a - b.
 

Elektriske tilkoblinger skal og må være jordet stikkontakt. Eventuelle skader skal omgående meldes til styret.
 

§8 Husdyr

Husdyrhold er tillatt under forutsetning av at det ikke medfører sjenanse eller ulempe for andre.
På eiendommens arealer og i alle rom til felles bruk skal husdyr alltid føres i bånd.

Husdyr skal ikke luftes på Boligsameiets eiendom. Enhver dyreeier må selv sørge for nødvendig renhold.
 

§9 Balkonger, syd

Blomsterkasser skal kun anbringes på innsiden av brystvern. Dersom åpninger i brystvernet ønskes tildekket eller avskjerming forøvrig, må dette kun skje med fargeløst materiale.
Sikkerhetsglass skal benyttes, ikke vanlig glass, da dette vil være et stadig faremoment.

Avskjerming forøvrig mot vind eller sol på balkonger kan kun skje etter styrets samtykke, jfr. Vedtektenes § 6.
Maling av vegger og gulv innenfor sameierens balkong kan skje når dette ikke forandrer byggets fasade-utseende, samt farge.

Byggets grå farge skal bibeholdes utad. Ønskes andre farger, må disse ikke males høyere enn balkongbrystvernet.
Lysarmatur og stikkontakter på balkonger må utføres forskriftsmessig av elektrisk installatør.

Balkongen har utløp kun for nedbør, og nedløpene er ført ned på asfalt i inngangspartiet. Rengjøring av balkongen med vannspyling tillates ikke. Det skal ikke legges ut mat til fugler på balkongene.

Private antenner for radio - TV, evtl. sender og mottager, er ikke tillatt å montere på balkonger eller annet sted i bygget.

Lufting av tøy o.lign. er bare tillatt når dette ikke er synlig i fasaden, max. høyde l00 cm.

 

Tepperisting og banking av møbler er ikke tillatt.

Sne på balkonger må ikke kastes over rekkverk. Ryddetider fastsettes av styret leder.

Se forøvrig § 6.
 

§ 10Brannbalkong, nord

Brannbalkongen kan benyttes for risting, banking og børsting av tepper og møbler etc. under forutsetning av at vedk. sameier etter benyttelse sørger for renhold.
Tilliggende dører skal under benyttelse av balkong være lukket.

§ 11 Renhold

Boligsameiet har avtale m.h.t. vask og renhold av inngangspartiene, søppelboder, ganger til mat- og kjellerboder, samt for heisestol med karmer og dører og maskinrom.

Det påhviler sameierne følgende renhold:

 

a) Gangpartiene for respektive 3-tre-leiligheter. (Tidsrom avtales disse imellom).
b) Heisdør, såvel mot gangpartiet som innvendig til heisestol.

c) Brannbalkong og trappehus m/vinduer en etasje ned.

§ 12 Avfall

Drammen kommune har vedtatt kildesortering av avfall.
Hver beboer foretar kildesortering av eget avfall og bringer dette ned i søppelrommet.
Avfallet fordeles på de respektive avfallsdunker for våtorganisk avfall, restavfall, papir med mer, farget og klart glass, plast og metall. Øvrig avfall skal av den enkelte beboer bringes enten til nærmeste returpunkt, eller til kommunens gjenvinningsstasjon. Det pålegger den enkelte å følge de anvisninger styret og vaktmester gir om hvordan avfallet skal behandles.

 

§ 13 Oppslag

Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke utenfor oppsatt oppslagstavle i vestibylen.

Anvisningstavle og ajourføring besørges av vaktmester. Forandringer bes meldt vaktmester.

Merking av ringetablå og postkasser skal være ensartet. Vaktmester er behjelpelig med bestilling av skilter og montering av disse.
 

§ 14 Skader

Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres Boligsameiet eller sameiernes eiendeler, av beboere eller besøkende i vedk. leilighet.
 

§ 15 Parkering av motorkjøretøy.

Parkering er kun tillatt på kjøpte eller leide parkeringsplasser. Enhver sameier plikter å underrette sine besøkende om dette. Det henstilles til sameierne å respektere anvisningsskilter. Parkering foran boligblokken er kun tillatt når dette gjelder vare-eller syketransport.
 

§ 16 Motorkjøring

Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom å utvise mest mulig hensyn, og ikke overstige 5 km’s hastighet.
Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngåes, og spesiell tidlig på morgenen og sent på kvelden.

 

§ 17 Vask av biler etc.

Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på åpne eller lukkede biloppstillingsplasser og foran boligblokken. Vask av bil er tillatt på gjesteparkeringsplassene.
 

§ 18 Montering av elektriske vifter.

Det er ikke tillatt å koble elektriske vifter til felles ventilasjonsanlegg.

Grilling

Det henstilles til beboerne å vise varsomhet med grilling på balkongen.
 

§ 19 El-biler.

Hvis det skal være hurtiglading til El-bil, må eier koste hurtig punkt selv, oppgraderingen av sikring og egen strøm måler. Arbeidet skal utføres av autorisert installatør.


 

Husordensregler

Publisert 12-09-2016

HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Tord Pedersens gt. 95, Drammen.

Sist vedtatt på sameiermøte den 17.03.2015.

 

§1 Alminnelige bestemmelser

Styret har i henhold til vedtektene for Boligsameiet Tord Pedersens gate 95 utarbeidet følgende ordensregler for hus og hertil hørende utvendige anlegg.

Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle fremleietakere.
 

§2

Bruk eller disponering av leilighet og eiendom forøvrig skal utøves i samsvar med sameiets vedtekter og husordensregler under rimelig hensyn til andre sameiere eller naboer.
Hvis leiligheter stilles til disposisjon for andre, skal disse gjøres oppmerksom på de gjeldende vedtekter og husordensregler. Enhver sameier er ansvarlig for de personer vedkommende slipper inn i bygget.
 

§3 Innvendige anlegg. Fellesrom

Fellesrommet brukes bare til papir og søppelrom.
Sykler, ski, barnevogner, kjelker o.l. skal oppbevares i sameiernes egne boder.
Lett brennbare og eksplosive materialer må ikke oppbevares i boligblokken.
 

§4

Foran nevnte fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt  styrebehandling. Større endringer skal fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.

Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede, samt bruksnyttige fordeler.

På brannbalkonger, ganger, trapper o.l. skal ikke hensettes møbler eller gjenstander som strider mot branninspeksjonens regler. Fellesgangen skal heller ikke benyttes som garderobe for klær, skotøy, barnevogner eller leketøy.

Sameiere som deler felles gang og brannbalkong, bør seg imellom bli enige om eventuell utsmykking av disse.

 

§5 Vaskeriet

Vaskerommene i oppgangene A og B har separate oppslag m.h.t. bruk etc.
Maskinene benyttes som oppslagene angir. Sameierne rengjør selv gulv og alt utstyr etter bruk. Det er spesielt viktig at filtrene i tørketrommelen renses etter hver bruk, da det er fare for et trommelen kan ødelegges hvis filtrene blir tette.

a) Vaskeliste hverdager kl. 08.00 - 21.00
b) Lørdager kl. 08.00 - 18.00
Ingen vask på søn-og helligdager.
Alle som ønsker å benytte maskinene må skrive seg på vasketavlen, og ikke lengre pr. gang enn 2 perioder. Såfremt maskiner og annet utstyr er ledig, er det adgang til bruk for andre i den utstrekning bruken ikke er til hinder for de som har tegnet seg på vasketavlen. Før maskiner tas i bruk bør man forhøre seg hos vedkommende som ifølge tavlen disponerer vaskeriet.
 

§6

Ifølge boligsameiets vedtekter kan eiendommen kun brukes til beboelse, Det henstilles til sameierne å vise hensyn ved virksomhet som medfører støy eller sjenanse.

Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden kl. 08.00 – 20.00 på mandag til torsdag, fredag fra kl. 08.00 til kl. 19.00 og lørdager kl. 09.00 – 15.00.
Ingen støy eller sjenanse på søn- og helligdager.

Nødvendig arbeid utenfor disse tider kan bare skje etter tillatelse fra styret.
Sameier er ansvarlig for opprydding i fellesarealer, også etter engasjerte håndverkere.
 

§7

Private vaske- og oppvaskmaskiner innen leilighetene som kjøpes etter innflytting må monteres forskriftsmessig såvel håndverksmessig som teknisk.

A. Vaskemaskiner.

a)  Avløp skal kun tilkobles som brutt utløp - enten til avsatt trakt, vaskerom eller lignende.

b)  Vanntilførsel skal kun tilkobles kaldtvannsledning med armert gummislange.

 

B. Oppvaskmaskiner.

a)  Avløp skal og må ha tilkobling til vannlås og som regel via armert gummislange.

b)  Vanntilførsel med armert gummislange på kaldtvannsledning. Forøvrig som pkt. a - b.
 

Elektriske tilkoblinger skal og må være jordet stikkontakt. Eventuelle skader skal omgående meldes til styret.
 

§8 Husdyr

Husdyrhold er tillatt under forutsetning av at det ikke medfører sjenanse eller ulempe for andre.
På eiendommens arealer og i alle rom til felles bruk skal husdyr alltid føres i bånd.

Husdyr skal ikke luftes på Boligsameiets eiendom. Enhver dyreeier må selv sørge for nødvendig renhold.
 

§9 Balkonger, syd

Blomsterkasser skal kun anbringes på innsiden av brystvern. Dersom åpninger i brystvernet ønskes tildekket eller avskjerming forøvrig, må dette kun skje med fargeløst materiale.
Sikkerhetsglass skal benyttes, ikke vanlig glass, da dette vil være et stadig faremoment.

Avskjerming forøvrig mot vind eller sol på balkonger kan kun skje etter styrets samtykke, jfr. Vedtektenes § 6.
Maling av vegger og gulv innenfor sameierens balkong kan skje når dette ikke forandrer byggets fasade-utseende, samt farge.

Byggets grå farge skal bibeholdes utad. Ønskes andre farger, må disse ikke males høyere enn balkongbrystvernet.
Lysarmatur og stikkontakter på balkonger må utføres forskriftsmessig av elektrisk installatør.

Balkongen har utløp kun for nedbør, og nedløpene er ført ned på asfalt i inngangspartiet. Rengjøring av balkongen med vannspyling tillates ikke. Det skal ikke legges ut mat til fugler på balkongene.

Private antenner for radio - TV, evtl. sender og mottager, er ikke tillatt å montere på balkonger eller annet sted i bygget.

Lufting av tøy o.lign. er bare tillatt når dette ikke er synlig i fasaden, max. høyde l00 cm.

 

Tepperisting og banking av møbler er ikke tillatt.

Sne på balkonger må ikke kastes over rekkverk. Ryddetider fastsettes av styret leder.

Se forøvrig § 6.
 

§ 10Brannbalkong, nord

Brannbalkongen kan benyttes for risting, banking og børsting av tepper og møbler etc. under forutsetning av at vedk. sameier etter benyttelse sørger for renhold.
Tilliggende dører skal under benyttelse av balkong være lukket.

§ 11 Renhold

Boligsameiet har avtale m.h.t. vask og renhold av inngangspartiene, søppelboder, ganger til mat- og kjellerboder, samt for heisestol med karmer og dører og maskinrom.

Det påhviler sameierne følgende renhold:

 

a) Gangpartiene for respektive 3-tre-leiligheter. (Tidsrom avtales disse imellom).
b) Heisdør, såvel mot gangpartiet som innvendig til heisestol.

c) Brannbalkong og trappehus m/vinduer en etasje ned.

§ 12 Avfall

Drammen kommune har vedtatt kildesortering av avfall.
Hver beboer foretar kildesortering av eget avfall og bringer dette ned i søppelrommet.
Avfallet fordeles på de respektive avfallsdunker for våtorganisk avfall, restavfall, papir med mer, farget og klart glass, plast og metall. Øvrig avfall skal av den enkelte beboer bringes enten til nærmeste returpunkt, eller til kommunens gjenvinningsstasjon. Det pålegger den enkelte å følge de anvisninger styret og vaktmester gir om hvordan avfallet skal behandles.

 

§ 13 Oppslag

Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke utenfor oppsatt oppslagstavle i vestibylen.

Anvisningstavle og ajourføring besørges av vaktmester. Forandringer bes meldt vaktmester.

Merking av ringetablå og postkasser skal være ensartet. Vaktmester er behjelpelig med bestilling av skilter og montering av disse.
 

§ 14 Skader

Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres Boligsameiet eller sameiernes eiendeler, av beboere eller besøkende i vedk. leilighet.
 

§ 15 Parkering av motorkjøretøy.

Parkering er kun tillatt på kjøpte eller leide parkeringsplasser. Enhver sameier plikter å underrette sine besøkende om dette. Det henstilles til sameierne å respektere anvisningsskilter. Parkering foran boligblokken er kun tillatt når dette gjelder vare-eller syketransport.
 

§ 16 Motorkjøring

Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom å utvise mest mulig hensyn, og ikke overstige 5 km’s hastighet.
Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngåes, og spesiell tidlig på morgenen og sent på kvelden.

 

§ 17 Vask av biler etc.

Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på åpne eller lukkede biloppstillingsplasser og foran boligblokken. Vask av bil er tillatt på gjesteparkeringsplassene.
 

§ 18 Montering av elektriske vifter.

Det er ikke tillatt å koble elektriske vifter til felles ventilasjonsanlegg.

Grilling

Det henstilles til beboerne å vise varsomhet med grilling på balkongen.
 

§ 19 El-biler.

Hvis det skal være hurtiglading til El-bil, må eier koste hurtig punkt selv, oppgraderingen av sikring og egen strøm måler. Arbeidet skal utføres av autorisert installatør.


 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Tord Pedersengt 95
3014 Drammen